Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) przeznaczony jest dla klientów którzy nie posiadają rachunku płatniczego w żadnym banku. PRP prowadzony w Banku jest jako konto indywidualne. Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być powiązany Kredyt w ROR oferowany przez Bank. Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w PLN i umożliwia wyłącznie:

1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich w bankomacie przy użyciu karty debetowej lub w placówce Banku w godzinach pracy placówki, lub przy użyciu terminala płatniczego i karty debetowej, jeżeli Posiadacz rachunku zawrze umowę o taką usługę i Bank będzie tą usługę oferować;
3) wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w Banku przez Posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez:

a) wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
b)  użycie karty debetowej,
c)  wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub telefonicznej;
d) wykonywanie usług poleceń przelewu wewnętrznego polecenia przelewu SEPA i polecenia wypłaty na terytorium państw członkowskich.

4) W przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty debetowej wydanej do Podstawowego Rachunku Płatniczego Bank zapewnia możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty (transakcje internetowe).

Podstawowy Rachunek Płatniczy to:

  • 0 zł za prowadzenie rachunku,
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty z rachunku,
  • bezpłatne korzystanie z bankomatów grupy BPS i terminali POS,
  • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju,
  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu,
  • po przekroczeniu liczby bezpłatnych transakcji Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych".