W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

CRS (EuroFatca)

CRS (z ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa. CRS opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz został przyjęty, jako dyrektywa Unii Europejskiej.

W Polsce wdrożenie CRS nastąpiło na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (ustawa CRS).

Nakłada ona od dnia 1 maja 2017 r. na polskie instytucje finansowe, w tym Bank Spółdzielczy w Podegrodziu obowiązek identyfikacji i przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych.

Kogo dotyczą i jak są realizowane obowiązki związane z CRS przez Bank Spółdzielczy w Podegrodziu ?

Na podstawie przepisów Ustawy, Bank zobowiązany jest przede wszystkim do pozyskania od Klientów oświadczeń o ich rezydencji podatkowej dla celów CRS.

Krajem rezydencji podatkowej jest kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj.:

  • posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce lub
  • przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni.

Natomiast warunki powstania rezydencji podatkowej w innych państwach określa ustawodawstwo krajowe tych państw. Ponadto przy uwzględnieniu rezydencji podatkowej należy uwzględniać również postanowienia odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W szczególnych przypadkach możliwe jest posiadanie więcej niż jednej rezydencji podatkowej.

Obowiązek uzyskania oświadczenia o statusie CRS dotyczy Klientów, którzy zawarli lub zawrą umowy z Bankiem o rachunek finansowy w następujących okresach:

  • od 1 maja 2017 r.

złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS przez tych Klientów jest warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku w Banku,

  • do 30 kwietnia 2017 r.

w przypadku Klientów, którzy zawarli umowy z Bankiem o rachunek finansowy do 30 kwietnia 2017 r., na Banku ciąży obowiązek potwierdzenia rezydencji podatkowej Klientów na podstawie posiadanych informacji i dokumentów, a także monitorując zmiany okoliczności mogących mieć wpływ na rezydencję podatkową. Jeżeli podczas realizacji tych obowiązków Bank ustali, że konieczne jest pozyskanie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, zwróci się do posiadacza rachunku finansowego z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS. Odmowa złożenia wyjaśnień spowoduje przekazanie informacji o tym rachunku finansowym do organu podatkowego.

Niezależnie od złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, Bank zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia Klienta i w tym celu może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Co się dzieje z informacjami pozyskanymi od Klienta w toku procedury identyfikacji i weryfikacji?

Wskazanie przez Klienta rezydencji podatkowej innej niż polska nakłada na Bank obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa  rezydencji podatkowej Klienta (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku, a także kwota odsetek, dywidend, przychodów ze zbycia papierów wartościowych bądź innych przychodów otrzymywanych w związku z posiadaniem rachunku.