W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Kredyt obrotowy

Przeznaczenie: dla firm i podmiotów gospodarczych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, stanowi on uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

Zalety kredytu:

  • możliwość zaciągnięcia kredytu na okres 36 miesięcy,
  • wysokość kredytu ustalana jest na podstawie poziomu rocznych przychodów Klienta,
  • kredyt może być wypłacany jednorazowo lub w transzach,
  • kredyt może być spłacany w ratach miesięcznych lub jednorazowo,
  • konkurencyjne oprocentowanie kredytu jak i opłaty prowizyjne.

Aktualne oprocentowanie znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

Dokumenty wymagane w przepadku ubiegania się o kredyt na finansowanie działalności gospodarczej:

  • aktualne dokumenty określające sytuację organizacyjną i prawną wnioskodawcy w oryginale (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o braku wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych, regon, nip, statut, umowa spółki, wszelkie wymagane pozwolenia i koncesje),
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS o braku zaległości w płatności zobowiązań, z terminem wystawienia do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku,
  • bilans, rachunek wyników - wykonanie za rok bieżący i poprzedni wraz z prognozą na lata kredytowania, Deklaracje podatkowe,
  • wydruk stanu zobowiązań i należności z terminami zapadalności,
  • dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia zwrotności wnioskowanego kredytu (np. w przypadku nieruchomości: aktualny odpis z Księgi Wieczystej, jej wycena sporządzona przez rzeczoznawcę metodami rynkowymi, polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodami opłacania składek, w przypadku majątku trwałego ruchomego: faktury zakupu wraz z dowodami wpłat/przelewów, polisa ubezpieczeniowa i wycena, w przypadku poręczenia osób fizycznych – ich kwestionariusze, dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu przez Poręczycieli).

Pliki do pobrania: