W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Faktoring

Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla przedsiębiorstw udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. To wygodny i szybki sposób finansowania działalności bieżącej, pozwalający efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. 

Faktoring to sposób na szybki dostęp do środków pieniężnych, zamrożonych na czas wynikający z terminów zapłaty na fakturach sprzedażowych. To dobry instrument finansowania swojej sprzedaży do stałych odbiorców, umożliwiający zachowanie dla tych odbiorców dłuższych terminów zapłaty, a tym samym podtrzymanie oferty cenowej w ramach kredytu kupieckiego.

 

Wysokość limitu faktoringowego Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej
(% od wartości limitu faktoringowego)
100 000 - 300 000 PLN  1,19 %
301 000 - 600 000 PLN  1,09 %
601 000 - 1 000 000 PLN  0,95 %

 

Korzyści dla Klienta:

· dostęp do dodatkowego finansowania obrotowego bez angażowania majątku trwałego na zabezpieczenie
· poprawa płynności finansowej w wyniku przedterminowego spływu należności a tym samym skrócenie cyklu rotacji należności
· poprawa struktury bilansu (zamiana należności na gotówkę) oraz poprawa wskaźnika płynności gotówkowej
·  możliwość wydłużenia Kontrahentom terminów płatności i zapłat za zobowiązania
·  elastyczne finansowanie dopasowane do wzrostu obrotów
·  likwidacja zatorów płatniczych
· większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności poprzez dyscyplinowanie Kontrahentów, weryfikację ich wiarygodności oraz monitoring płatności faktur
· dyscyplinowanie Kontrahentów poprzez reagowanie na opóźnienia i windykację należności
· stały dostęp do administrowania wierzytelnościami za pośrednictwem wielofunkcyjnej platformy internetowej

Główne zalety faktoringu abonamentowego:

· przejrzystość oferty i atrakcyjna cena: Klient płaci stałą miesięczną opłatę abonamentową za przyznany limit faktoringowy
· szybki proces analizy transakcji: skrócona lista wymaganych dokumentów od Klienta
· koszt finansowania nie uzależniony od oceny jakościowej Klienta, ilości i jakości kontrahentów, a jedynie od wysokości limitu faktoringowego
· brak dodatkowej opłaty w okresie regresu w regulowaniu płatności przez Kontrahentów
· promocja: nie pobieranie opłaty abonamentowej za pierwszy miesiąc, w którym została podpisana Umowa Faktoringu Abonamentowego

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

· w obrocie krajowym lub zagranicznym,
· bezsporne, niegotówkowe i niepodlegające kompensatom,
· z terminem płatności nieprzekraczającym 180 dni,
· nieobjęte zakazem cesji,
· właściwie udokumentowane,
· nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich,
· nieobjęte postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, naprawczym lub upadłościowym.

 

Sprawdź ile możesz zyskać dzięki tej usłudze. Zapraszamy!