W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Aktualności

Zostań udziałowcem Banku!

Dlaczego warto zostać udziałowcem Banku? 

Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu uprawnia do:

  • udziału w Zebraniach Grup Członkowskich oraz Zebraniach Przedstawicieli,
  • wybierania i bycia wybieranym do organów Banku, na zasadach określonych w Statucie,
  • otrzymywania dywidendy,
  • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku.

Obejmując udział w Banku stajesz się częścią stabilnej instytucji finansowej, działającej na rzecz lokalnej społeczności oraz przyczyniasz się do jej rozwoju.  

Jak dołączyć do grona udziałowców?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Podegrodziu może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna. 

Należy złożyć deklarację w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana deklaracja powinna zawierać imię, nazwisko, pesel, numer i serię dokumentu tożsamości, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów. Jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej siedzibę.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej. 

Członek Banku jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 10 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden udział. Wysokość jednego udziału wynosi 50 zł.