Kredyt pomostowy

"Unia Biznes" to szybka i sprawna realizacja inwestycji poprawiających konkurencyjność i rentowność Twojego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego na rynku unijnym.

Kredyt pomostowy przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych m.in.:

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, w zakresie, jak w przypadku kredytu inwestycyjnego,

 • sfinansowanie do 100% przewidywanych kosztów projektu, obejmujących część pomostową kredytu i część uzupełniającą,

 • w przypadku, gdy Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu VAT - wówczas kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być przeznaczony na sfinansowanie również podatku VAT,

 • w przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT, kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wartości netto przedsięwzięcia. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank może udzielić kredytu obrotowego,

 • sfinansowanie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej, stanowiących element składowy inwestycji, pod warunkiem, że istnieje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu również z innych źródeł niż finansowane wartości niematerialne i prawne.

Zalety kredytu:

 • dostosowanie procesu udzielenia kredytu do procedur związanych z funduszami unijnymi,

 • akceptowanie przez Bank wzorów dokumentów wymaganych przez instytucję publiczną przyznającą dotację,

 • długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy,

 • możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia,

 • okres kredytowania do 15 lat,

 • karencja w spłacie kapitału do 2 lat.

Aktualne oprocentowanie znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

Pliki do pobrania: